2008-03-04

Αξιολόγηση ψηφιακών βιβλιοθηκών με ανάλυση των προτύπων ανάκτησης των χρηστών


Η παρούσα ανάρτηση αποτελεί εργασία εξαμήνου στο πλαίσιο του μαθήματος Ψηφιακές Βιβλιοθήκες του ΠΜΣ στην Επιστήμη της Πληροφόρησης στην Αθήνα, της φοιτήτριας του Α' εξαμήνου Αφροδίτης Φράγκου και έχει βασιστεί κατά κύριο λόγο στο άρθρο των Bollen, J., Vemulapalli, S., and Xu, W. (2002), 'Digital Library Evaluation by Analysis of User Retrieval Patterns.'
Προτείνεται μια μεθοδολογία αξιολόγησης του βαθμού επιρροής της συλλογής μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (ΨΒ) και των χαρακτηριστικών της κοινότητας χρηστών όπως αυτή προκύπτει από την ανάλυση προτύπων ανάκτησης από τους χρήστες. Πρότυπα ομο-ανάκτησης περιοδικών και τεκμήριων αναδομούνται από τον εξυπηρετητή της ΨΒ και χρησιμοποιούνται στην παραγωγή δεδομένων για τα περιοδικά και τα τεκμήρια που συνδέονται με σχέσεις εγγύτητας μεταξύ τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια σχέση με βάρη που ορίζεται από την συλλογή τεκμηρίων της ΨΒ και αναπαρίσταται από ένα δίκτυο τεκμηρίων και περιοδικών. Μια μέτρηση της απόκλισης μεταξύ των μετρήσεων υπολογισμού του βαθμού επιρροής ενός τεκμηρίου όπως αυτός ορίζεται από τους χρήστες και το Journal Citation Record (JCR) Impact Factor (IF) που δημοσιεύεται από το Institute for Scientific Information (ISI) χρησιμοποιείται για να αναλύσει τα χαρακτηριστικά της κοινότητας των χρηστών της ΨΒ. Μια προκαταρκτική ανάλυση των αρχείων καταγραφής του εξυπηρετητή του Los Alamos National Laboratory (LANL) Research Library (RL) που καταχωρήθηκαν το 2001 επιδεικνύει αυτή την προσέγγιση.