2007-09-16

Βιβλιοθήκες και Δια Βίου Μάθηση (Μέρος 1ο)

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση για αλλαγή στο ρόλο των βιβλιοθηκών. Σε ένα, σχετικά μικρό, βαθμό στην Ελλάδα και πολύ πιο έντονα στις βιβλιοθήκες της Ευρώπης και της Αμερικής, οι λαϊκές, κυρίως, βιβλιοθήκες αποκτούν ένα νέο προσανατολισμό. Στόχος, πλέον, γίνεται η δημιουργία προγραμμάτων στις βιβλιοθήκες που υποστηρίζουν τη μάθηση, προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη της κοινότητας, οδηγούν στην προσωπική ολοκλήρωση των μελών της, ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία αυξάνοντας τις δυνατότητες τους για κοινωνική επανένταξη.