2007-07-17

Κανόνων ανασκόπηση (Μέρος 1ο)


Οι περισσότερες ελληνικές βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν για την οργάνωσή τους κάποιο πρόγραμμα συνήθως βασισμένο σε κάποια μορφή MARC και ένα ταξινομικό σύστημα το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το DDC. Υπάρχει φυσικά και το θέμα καθιέρωσης επικεφαλίδων, τόσο θεματικών όσο και ονομάτων.
Πολλές βιβλιοθήκες, κυρίως λόγω της έλλειψης μονίμου προσωπικού αλλάζουν συχνά καταλογογράφους ενώ ταυτόχρονα δεν φροντίζουν να τους διευκρινίζουν την πολιτική που ακολουθεί η βιβλιοθήκη για την καταλογογράφηση.